Mass Videos

Thâu lại trực tuyến Lễ CN 25 Thường Niên ngày 19/9/2021 lúc 10g S:

Thâu lại trực tuyến Lễ CN 24 Thường Niên ngày 12/9/2021 lúc 10g S:

Thâu lại trực tuyến Lễ CN 23 Thường Niên ngày 05/9/2021 lúc 10g S:

Thâu lại trực tuyến Lễ CN 22 Thường Niên ngày 29/8/2021 lúc 10g S:

Thâu lại trực tuyến Lễ CN 21 Thường Niên ngày 22/8/2021 lúc 10g S:

Thâu lại trực tuyến Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15/8/2021 lúc 10g S:

Thâu lại trực tuyến Lễ CN 19 Thường Niên ngày 08/8/2021 lúc 10g S:

Thâu lại trực tuyến Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa (The Most Holy Body and Blood of Christ) ngày 06/06/2021 lúc 10g S :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Ba Ngôi (The Most Holy Trinity) ngày 30/05/2021 lúc 10g S :

Thâu lại trực tuyến Lễ CN 25 Thường Niên ngày 19/9/2021 lúc 10g S, trên Youtube:

Thâu lại trực tuyến Lễ CN 24 Thường Niên ngày 12/9/2021 lúc 10g S, trên Youtube:

Thâu lại trực tuyến Lễ CN 23 Thường Niên ngày 05/9/2021 lúc 10g S, trên Youtube:

Thâu lại trực tuyến Lễ CN 22 Thường Niên ngày 29/8/2021 lúc 10g S, trên Youtube:

Thâu lại trực tuyến Lễ CN 21 Thường Niên ngày 22/8/2021 lúc 10g S, trên Youtube:

Thâu lại trực tuyến Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15/8/2021 lúc 10g S, trên Youtube:

Thâu lại trực tuyến Lễ CN 19 Thường Niên ngày 08/8/2021 lúc 10g S, trên Youtube:

Thâu lại trực tuyến Lễ CN 17 Thường Niên ngày 25/07/2021 lúc 10g S, trên Youtube:

Thâu lại trực tuyến Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa (The Most Holy Body and Blood of Christ) ngày 06/06/2021 lúc 10g S, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Ba Ngôi (The Most Holy Trinity) ngày 30/05/2021 lúc 10g S, trên Youtube :

Xem kênh Youtube của Giáo xứ StAdalbert St Paul MN