Mass Videos

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 30 Quanh Năm ngày CN 25/10/2020 lúc 10g sáng :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 29 Quanh Năm ngày CN 18/10/2020 lúc 10g sáng :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 28 Quanh Năm ngày CN 11/10/2020 lúc 10g sáng :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 27 Quanh Năm ngày CN 04/10/2020 lúc 10g sáng :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 26 Quanh Năm ngày CN 27/09/2020 lúc 10g sáng :

Thâu lại trực tuyến Họp Thông Báo Tiến Hành Sửa Chữa Nhà Thờ CN ngày 23/08/2020 lúc 11g sáng :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 20 Quanh Năm ngày CN 16/08/2020 lúc 10g sáng, Các em Rước Lễ Lần Đầu :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 30 Quanh Năm ngày CN 25/10/2020 lúc 10g sáng, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 29 Quanh Năm ngày CN 18/10/2020 lúc 10g sáng, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 28 Quanh Năm ngày CN 11/10/2020 lúc 10g sáng, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 27 Quanh Năm ngày CN 04/10/2020 lúc 10g sáng, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 26 Quanh Năm ngày CN 27/09/2020 lúc 10g sáng, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Họp Thông Báo Tiến Hành Sửa Chữa Nhà Thờ CN ngày 23/08/2020 lúc 11g sáng, Trên Youtube:

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 20 Quanh Năm ngày CN 16/08/2020 lúc 10g sáng, Các em Rước Lễ Lần Đầu, trên Youtube:

Xem kênh Youtube của Giáo xứ StAdalbert St Paul MN

More updates are coming soon on a regular basis