Mass Videos

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 2 Quanh Năm ngày CN 17/01/2021 lúc 10g sáng :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Chịu Phép Rửa phần 1 của 2 ngày 10/01/2021 lúc 10g sáng :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Chịu Phép Rửa phần 2 của 2 ngày 10/01/2021 lúc 10g sáng :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Hiển Dung ngày 03/01/2021 lúc 10g sáng :

Thâu lại trực tuyến Lễ Mẹ Thiên Chúa ngày 01/01/2021 lúc 10g sáng :

Thâu lại trực tuyến Lễ Thánh Gia Thất ngày 27/12/2020 lúc 10g sáng :

Thâu lại trực tuyến Lễ Giáng Sinh ngày 25/12/2020 lúc 10g sáng :

Thâu lại trực tuyến Lễ Vọng Giáng Sinh ngày 24/12/2020 lúc 7g đêm:

Thâu lại trực tuyến Họp Thông Báo Tiến Hành Sửa Chữa Nhà Thờ CN ngày 23/08/2020 lúc 11g sáng :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 2 Quanh Năm ngày CN 17/01/2021 lúc 10g sáng, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Chịu Phép Rửa phần 1 của 2 ngày 10/01/2021 lúc 10g sáng, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Chịu Phép Rửa phần 2 của 2 ngày 10/01/2021 lúc 10g sáng, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Hiển Dung ngày 03/01/2021 lúc 10g sáng, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Lễ Mẹ Thiên Chúa ngày 01/01/2021 lúc 10g sáng, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Lễ Thánh Gia Thất ngày 27/12/2020 lúc 10g sáng, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Lễ Giáng Sinh ngày 25/12/2020 lúc 10g sáng, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Lễ Vọng Giáng Sinh ngày 24/12/2020 lúc 7g đêm, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Họp Thông Báo Tiến Hành Sửa Chữa Nhà Thờ CN ngày 23/08/2020 lúc 11g sáng, Trên Youtube:

Xem kênh Youtube của Giáo xứ StAdalbert St Paul MN