Thông Tin Liên Lạc/ Contact Us

Văn Phòng Giáo Xứ/Parish Office: 265 Charles Avenue (651) 228-9002
Saint Paul, MN 55103 (651) 228-9001
Fax: (651) 225-0902
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Linh Mục Chánh Xứ: Cha Giuse Vũ Xuân Minh (651) 228-9002
Parish Secretary Mr. Augustine HoàngAnh Mai (651) 228-9002
Parish Council ' '
Religious Education Coordinator Hung Tran (651)336-0957
Ông Triệu Nhựt Khương (651) 228-1959
Hôn Nhân & Giáo Lý Tân Tòng Ông Triệu Nhựt Khương (651) 228-1959
Wedding Coordinator Maria Thờ Nguyễn (651) 227-2413
Prayer Line Jan Kedrowski (651) 488-1989
Marge Oswald (651) 489-1040
Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ VN
Phó Nội Vụ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phó Ngoại Vụ Ông Nguyễn Phan Đối (651) 307-9397
Thư Ký
Finance Commitee John Bulger (763) 458-4147
Ban Phụng Vụ Anh Thanh (651) 278-4187
Ban Trật Tự Anh Hội (651) 324-6196
Ban Kiến Thiết Anh Tài (651) 226-6300
Ban Dâng Lễ Vật Ông Phạm Đức Thờ (651) 292-3382
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Bà Maria Doan (612) 616-8303
Đoàn Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể Stephen Pham (763) 923-3835
Đoàn Trưởng Ca Đoàn Cao Thiên Thượng (651) 808-2382
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ca Trưởng Mẫu Tâm Anh Duong (952) 465-7188
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ca Trưởng Cecilia Anh Nguyễn Vũ Eric (952) 201-9356

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ca Trưởng TNTT

Giáo Lý Việt Ngữ Thầy Trần Quốc Hùng (651)336-0957

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Văn Nghệ Anh Nguyễn Châu (612) 386-4529

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.