14 Chặn Đàng Thánh Giá - Nơi Thứ I

Chỉ mục bài viết

Nơi Thứ I

Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, là Vua Cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời mà Philatô luận giết Chúa cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban ơn cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa cứu lấy con nơi tòa phán xét sau này.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.