14 Chặn Đàng Thánh Giá - Nơi Thứ X

Chỉ mục bài viết

Nơi Thứ X

Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết, để cho xấu hổ cùng đau đớn. Xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con