14 Chặn Đàng Thánh Giá - Nơi Thứ XI

Chỉ mục bài viết

Nơi Thứ XI

Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con. Xin ban ơn cho con đóng đanh xác thịt con vào Thánh Giá Chúa, kẻo còn phạm tội lỗ nữa.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.