14 Chặn Đàng Thánh Giá - Nơi Thứ XIII

Chỉ mục bài viết

Nơi Thứ XIII

Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ.

Ai xem thấy hai ông Thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ư?

Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.