14 Chặn Đàng Thánh Giá - Nơi Thứ XIV

Chỉ mục bài viết

Nơi Thứ XIV

Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá.

Ông Thánh Giuse, ông Thánh Nicôđêmô, ông Thánh Gioan, tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc, cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác không?

Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm, và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá, và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu, cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng, như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chằng cùng. Amen.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.