14 Chặn Đàng Thánh Giá - Nơi Thứ II

Chỉ mục bài viết

Nơi Thứ II

Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đánh nát cả mình ra, cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con.
Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con như Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu, mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.