14 Chặn Đàng Thánh Giá - Nơi Thứ III

Chỉ mục bài viết

Nơi Thứ III

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói vác Thánh Giá nặng yếu nhọc hết sức thì ngã xuống đất.

Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con