14 Chặn Đàng Thánh Giá - Nơi Thứ IV

Chỉ mục bài viết

Nơi Thứ IV

Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

Lạy ơn Đức Mẹ, Khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả mình ra trong tay quân dữ đem đi giết thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy.

Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.