14 Chặn Đàng Thánh Giá - Nơi Thứ V

Chỉ mục bài viết

Nơi Thứ V

Ông Simong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu.

Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Simong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi, nào con chiên Chúa đâu hết mà để Thánh Giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy?

Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng như vác đỡ Thánh Giá Đức Chúa Giêsu vậy.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.