14 Chặn Đàng Thánh Giá - Nơi Thứ VI

Chỉ mục bài viết

Nơi Thứ VI

Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt.

Tôi khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sở quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lọt mặt đi.

Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica, cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.