14 Chặn Đàng Thánh Giá - Nơi Thứ VII

Chỉ mục bài viết

Nơi Thứ VII

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai.

Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy giục đi cho chóng.

Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.