14 Chặn Đàng Thánh Giá - Nơi Thứ VIII

Chỉ mục bài viết

Nơi Thứ VIII

Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó, cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem, như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc.

Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.