14 Chặn Đàng Thánh Giá - Nơi Thứ IX

Chỉ mục bài viết

Nơi Thứ IX

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calvariô chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết, thỉ ngã xuống đất một lần nữa. Ở con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai?

Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.